Agri Tracker הינה מערכת מיגון מתקדמת ביותר עבור כלים וציוד שאין להם מקור אנרגיה מובנה. המערכת ניתנת להתקנה על-גבי נגררים, גנרטורים, עגלות, רתכות, מיכון הנדסי נייח וכיוב'.

יתרונות השימוש במערכת Agri Tracker:

 • מאפשרת ניטור הכלים והציוד 24/7 .
 • בעלת משדר GPRS אקטיבי בשילוב GPS, המתריע על ניסיון גניבה של הכלי או חלקים ממנו ושולח למכשיר הסלולר חיווי על מיקומו המדוייק.
 • בעל הכלי הוא המוקד של עצמו.
 • המערכת, בשילוב אפליקציית סלולר, משמשת ככלי ייעודי בניהול צי הכלים של הארגון.
 • מאפשרת שמירה ובקרה על כל מערך הכלים בהם הותקנה, בכל מקום ומכל מקום.

אופן פעולת מערכת Agri Tracker והשימושים בה:

 • המערכת מופעלת במצבי התראה באמצעות הודעת SMS או באופן ייזום על-ידי בעל הכלי אם ישלח ב- SMS בקשה לאיכון מקום הכלי.
 • עם הפעלת המערכת, ניתן לזהות את הכלי על גבי מפה / צילום לווייני, לרבות מעקב אחר תנועותיו. כל זאת בזמן אמת וברצף!
 • אפשרות התראה במקרה של יציאה מגבולות גזרה שהוגדרו לכלי (גדר וירטואלית – Geo Fence).
 • למניעת גניבה, מותקן במערכת חיישן רעידות המזהה ניסיון התנעה.
 • התראת "מהירות גבוהה" – תופעל במידה והכלי חרג מהמהירות שהוגדרה לו או הועמס על משאית. במצב כזה, המערכת תתריע ותינעל על מצב "מעקב".
 • שמירת מידע ונתוני GPRS היסטוריים.
 • ניתן לשנות את הגדרות מכשיר ה- GPS באמצעות שליחת הודעות SMS למערכת.
 • ניתן להגדיר עד 3 מספרי טלפון לקבלת התראות.
 • התקנה אצל היבואן או בשטח הלקוח.

 

למידע נוסף על מערכת Agri Tracker פנו אלינו עוד היום:

 

 

side button